Organiseer zelf uw evenement in drie eenvoudige stappen
 • Maak keuze welke hulp u zoekt
 • Specificeer uw aanvraag
 • Ontvang kosteloos 3 vrijblijvende offertes op maat
Meer advies? Bel gerust

Algemene Voorwaarden YEOH – Aanvragers

Artikel 1 – Definities

 • Aanbrengfee: de vergoeding die Leverancier verschuldigd is aan YEOH in verband met een tot stand gekomen Overeenkomst;
 • Aanvraag: een aanvraag voor het verstrekken van concrete cateringdiensten en/of- producten en/of daaraan gerelateerde of voor een evenement benodigde diensten en/of producten, geplaatst door een Aanvrager welke aanvraag via de Website wordt ontvangen door YEOH;
 • Aanvrager(s): natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst of product van één of meerdere van de bij YEOH ingeschreven Leveranciers en daartoe zijn of haar wensen bij YEOH indient met het doel gerichte offertes te ontvangen van Leveranciers;
 • Leverancier(s): leveranciers van cateringdiensten en/of -producten en/of daaraan gerelateerde of voor een evenement benodigde diensten en/of producten die zich bij YEOH hebben ingeschreven en Aanvragen voor het verstrekken van voornoemde diensten en/of producten wensen te ontvangen;
 • Evenement: het evenement waarvoor de Aanvrager een Aanvraag tot het leveren van cateringdiensten en/of -producten en/of daaraan gerelateerde of voor een evenement benodigde diensten en/of producten heeft gedaan;
 • Overeenkomst: de tussen een Leverancier en een Aanvrager te sluiten overeenkomst;
 • Website: yeoh.nl
 • YEOH: de onderneming die is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61077534 en die zich richt op het op transparante wijze bij elkaar brengen van vraag en aanbod inzake cateringdiensten en/of -producten en/of daaraan gerelateerde of voor een evenement benodigde diensten en/of producten, in de brede zin van het woord;
 • YEOH Manager: een door Aanvrager van YEOH in te huren medewerker die als manager toezicht houdt op de juiste naleving van de Overeenkomst die ten grondslag ligt aan het Evenement.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen YEOH en Aanvragers. YEOH accepteert geen algemene voorwaarden van Aanvragers tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3 – De overeenkomst tussen YEOH en Aanvrager

 • Een Aanvrager die een concrete opdracht heeft voor cateringdiensten en/of -producten en/of daaraan gerelateerde of voor een Evenement benodigde diensten en/of producten kan een
  Aanvraag voor het ontvangen van offertes inzake voornoemde opdracht indienen via yeoh.nl onder het kopje “Wat heeft u nodig” of via de url . Door het indienen van een Aanvraag, gaat Aanvrager akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

 • YEOH streeft ernaar om aan Aanvrager zo passend mogelijke offertes voor te kunnen leggen. Aanvrager dient elke Aanvraag zo compleet mogelijk in waarbij in ieder geval de informatie in de verplichte velden wordt verstrekt. Aanvrager verstrekt voorts alle overige informatie, die redelijkerwijs van belang is voor het ontvangen van een passende offerte. Indien een Aanvraag te summier is, zal YEOH hierover contact opnemen met Aanvrager. Indien Aanvrager in gebreke blijft met het completeren van een Aanvraag, behoudt YEOH zich het recht voor om de Aanvraag niet door te leiden naar Leveranciers en Aanvrager dus geen offertes zal ontvangen. YEOH informeert Aanvrager als hij hiertoe besluit.

 

 • Alle in een Aanvraag opgenomen informatie dient nauwkeurig en juist te zijn. Een Aanvraag mag geen discriminerende of bedreigende inhoud te bevatten en geen strijd opleveren met de openbare orde en goede zeden. Het is niet toegestaan om een Aanvraag in te dienen met een verzoek voor het verstrekken van illegale activiteiten. Of een Aanvraag de toets zoals opgenomen in dit artikel doorstaat, is ter uitsluitende beoordeling van YEOH.

 

 • Aanvrager dient uitsluitend Aanvragen in die zien op een concreet Evenement waarvoor Aanvrager beoogt cateringdiensten en/of -producten en/of daaraan gerelateerde of voor een Evenement benodigde diensten en/of producten van een Leverancier af te gaan nemen. In geval van twijfel aan het voorgaande, staat het YEOH vrij om, zonder concrete opgave van redenen, aan een Aanvraag geen opvolging te geven. Binnen vijf werkdagen na het indienen van een Aanvraag ontvangt Aanvrager bericht van YEOH indien YEOH besluit geen opvolging aan de Aanvraag te geven.

 

 • Het is niet toegestaan Aanvragen in te dienen namens derden.

 

 • Voor één Evenement, dient in beginsel één Aanvraag te worden ingediend. Uitsluitend indien voor één en hetzelfde Evenement duidelijk afgebakende, verschillende cateringdiensten en/of -producten benodigd zijn en/of daaraan gerelateerde of voor een Evenement benodigde diensten en/of producten, kunnen voor deze afgebakende afzonderlijke onderdelen meerdere Aanvragen ingediend worden.

 

 • Aanvrager is niet gehouden om voor alle in verband met een bepaald Evenement benodigde inkoop, Aanvragen via YEOH in te dienen. Het is mogelijk om slechts voor één onderdeel van de totale inkoopbehoefte een Aanvraag in te dienen.

Artikel 4 – Ontvangst van Aanvragen

 • YEOH leidt Aanvragen door naar Leveranciers voor zover (een onderdeel van) een Aanvraag correspondeert met categorieën waarvoor Leverancier zich bij YEOH heeft ingeschreven. Aldus doorgeleide Aanvragen bevatten de locatie van het Evenement waarop de Aanvraag ziet maar geen verdere rechtstreekse contactgegevens van de Aanvrager.

 

 • Leveranciers kunnen reageren op een Aanvraag door het uitbrengen van een offerte. Offertes worden uitgebracht aan YEOH. Leveranciers verplichten zich zo compleet mogelijk op een Aanvraag te reageren en alle prijscomponenten zo duidelijk mogelijk te benoemen. Er dient voorkomen te worden dat een Aanvrager achteraf met onverwachte kosten wordt geconfronteerd. Offertes kunnen uitgebracht worden in de eigen huisstijl van Leverancier.

 

 • YEOH streeft ernaar een Aanvrager drie tot vijf offertes te kunnen voorleggen.

 

 • YEOH leidt verkregen offertes door naar de Aanvrager. Aanvrager geeft voorts aan YEOH aan in welke Leverancier Aanvrager geïnteresseerd is. YEOH zal deze interesse van Aanvrager kenbaar maken aan Leverancier en Leverancier de rechtstreekse contactgegevens van Aanvrager verstrekken. Aanvrager en Leverancier kunnen voorts een rechtstreekse Overeenkomst sluiten. YEOH is hier uitdrukkelijk geen partij bij. Aanvrager dient zelf over alle naast de prijs voor het Evenement relevante aspecten met Leverancier tot overeenstemming te komen, zoals (maar niet beperkt tot) toegankelijkheid van de locatie van het Evenement, parkeergelegenheid, aanwezigheid van voorzieningen voor gas, water en elektra, laad- en losmogelijkheden, veiligheidsaspecten en eventueel benodigde vergunningen. Aanvragers en Leveranciers worden geacht zelf bekend te zijn met de voor het Evenement relevante wet- en regelgeving. Indien Leverancier algemene voorwaarden jegens Aanvrager wenst te hanteren, is Leverancier verantwoordelijk voor het op de juiste wijze van toepassing verklaren hiervan jegens Aanvrager.

 

 • Indien Aanvrager in geen enkele van de voorgelegde offertes geïnteresseerd is, geeft Aanvrager dit binnen 3 werkdagen na ontvangt van de offertes schriftelijk aan YEOH aan. Aanvrager en YEOH komen alsdan overeen of Aanvrager de Aanvraag in wenst te trekken, danwel Aanvrager nieuwe offertes van YEOH wenst te ontvangen. Aanvrager kan één maal verzoeken om nieuwe offertes. Om overbodig aanvragen van offertes te voorkomen, kan Aanvrager alleen tot een Overeenkomst komen met offertes van een Leverancier die is verstrekt in het kader van deze nieuwe, tweede ronde.

 

 • Leverancier informeert YEOH binnen drie werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst met een Aanvrager over de tot stand gekomen overeenkomst door:

 

 • het per email verstrekken aan YEOH van de door zowel Aanvrager als Leverancier getekende Overeenkomst of
 • het per email doorsturen van de email conversatie tussen Aanvrager en Leverancier waaruit het akkoord van Aanvrager op de Overeenkomst blijkt. De Overeenkomst dient ten minste informatie te bevatten inzake:
 • De door Leverancier te leveren diensten en/of producten;
 • De datum en locatie van het Evenement;
 • De door Aanvrager aan Leverancier verschuldigde prijs.

 

 • YEOH zal de gegevens van Aanvragers enkel aan haar Leveranciers bekend maken nadat een Aanvrager heeft aangegeven interesse te hebben in de offerte van één bepaalde Leverancier. De Aanvrager verleent hiervoor toestemming. Leveranciers verplichten zich om deze gegevens alleen te gebruiken voor de behandeling van de Aanvraag en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die Aanvrager aan de Leverancier verstrekt.

Artikel 5 – Geen garanties

 • De overeenkomst tussen YEOH en een Aanvrager is voor wat betreft de verplichtingen van YEOH een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van YEOH. YEOH kan geen minimum aantal geschikte offertes garanderen dat Aanvrager zal ontvangen van YEOH en/of dat dit uitsluitend passende offertes betreffen.YEOH kan op geen enkele wijze garanderen dat een gekozen Leverancier uiteindelijk de producten en/of diensten zal leveren die zijn opgenomen in een offerte en/of Overeenkomst, ongeacht of de betreffende Leverancier en Aanvrager reeds rechtstreeks contact hebben.

 

 • YEOH kan niet garanderen dat er altijd contact tot stand komt met een Leverancier van de keuze van Aanvrager omdat het de keuze van Leverancier is om al dan niet met een Aanvrager wiens contactgegevens aan Leverancier zijn verstrekt, in contact te treden.

 

 • YEOH kan op geen enkele wijze garanderen dat de door YEOH aan Aanvrager voor te leggen offertes, de beste prijs/kwaliteit verhouding bieden in de voor het Evenement relevante markt.

 

 • YEOH streeft ernaar Aanvragers een zo compleet mogelijke Aanvraag in te laten dienen. YEOH kan echter niet garanderen dat aan alle in verband met het Evenement relevante aspecten aandacht wordt besteed in een Aanvraag, offerte of de Overeenkomst.

 

 • YEOH kan op geen enkele wijze de correcte naleving van de Overeenkomst door Leverancier garanderen.

Artikel 6 – Aanbrengfee

 • Leverancier is over het totaalbedrag van elke Overeenkomst die tussen Leverancier en Aanvrager tot stand komt de Aanbrengfee verschuldigd. De Aanbrengfee bedraagt tien procent (10 %) exclusief BTW van het totaalbedrag van de Overeenkomst exclusief BTW. Indien een Leverancier in verband met eenzelfde Evenement meerdere Overeenkomsten sluit, is Leverancier over het totaal van deze Overeenkomsten de vergoeding van tien procent (10 %) verschuldigd.

 

 • De Aanbrengfee is verschuldigd, ongeacht het feit dat Leverancier en Aanvrager reeds met elkaar bekend blijken te zijn. Indien Leverancier vermoedt dat YEOH hem een Aanvraag voorlegt van een Aanvrager waarmee Leverancier reeds bekend is en/of Leverancier door deze Aanvrager zelf al eerder rechtstreeks is benaderd, dan heeft Leverancier de keuze om af te zien van het uitbrengen van een offerte aan YEOH en desgewenst zelf rechtstreeks een offerte aan Aanvrager uit te brengen. Dit is de enige wijze waarop Leverancier kan voorkomen dat hij de Aanbrengfee jegens YEOH verschuldigd wordt.

 

 • Het businessmodel van YEOH is gestoeld op de ontvangst van de Aanbrengfees. Het is niet toegestaan dat Leverancier en Aanvrager rechtstreeks proberen te contracteren teneinde de Aanbrengfee te omzeilen. YEOH behoudt zich derhalve het recht voor om op de datum van een gepland Evenement, ter plaatse te komen kijken en bij Aanvrager, bezoekers en/of andere aanwezige partijen navraag te doen. Tevens kan YEOH Aanvrager verzoeken om kopieën van alle door Aanvrager van Leverancier ontvangen facturen in verband met het Evenement. Aanvrager werkt hier voortvarend en naar waarheid aan mee. Indien YEOH vast moet stellen dat Leverancier geen of geen volledige opgave van de Overeenkomst(en) heeft gedaan, wordt Leverancier (alsnog) bij wijze van Aanbrengfee dertig procent (30 %) in plaats van tien procent (10 %) van het totaal van de daadwerkelijke Overeenkomst(en) verschuldigd aan YEOH. De vaststelling hiervan is ter uitsluitende discretie van YEOH.

Artikel 7 – Inzet YEOH Manager

 • Een Aanvrager kan een YEOH Manager betrekken die toeziet op de naleving van de tussen Aanvrager en Leverancier gesloten overeenkomst met als doel de Aanvrager de rol van supervisor/coördinator uit handen te nemen. Leverancier dient dit tijdig aan YEOH aan te geven. YEOH zal alsdan een prijsopgave doen in verband met de YEOH Manager. YEOH kan beschikbaarheid van de YEOH Manager niet garanderen. Zo snel mogelijk na het akkoord van Aanvrager op de prijsopgave, bevestigt YEOH de beschikbaarheid. Aanvrager is altijd de daadwerkelijk door de YEOH Manager gewerkte uren verschuldigd ondanks een andersluidende prijsopgave.

 

 • Aanvrager garandeert YEOH dat hij voor gunstige werkomstandigheden en adequate beroepsveiligheid en gezondheidsbescherming zal zorgen van de YEOH Manager. Aanvrager dient ervoor zorg te dragen dat de werkomgeving voldoet aan de Arbowetgeving.

Artikel 8 – Feedback en recensies

 • Een Leverancier die niet gekozen wordt door een Aanvrager, kan YEOH om feedback verzoeken. YEOH zal hiertoe contact opnemen met Aanvrager. YEOH streeft ernaar feedback aan Leverancier zo gedetailleerd mogelijk te verstrekken. Aanvrager zal zijn medewerking aan het verstrekken van deze feedback verlenen, en wel op een zo concreet mogelijke wijze.

 

 • Ontvangen feedback kan nooit reden zijn voor enige betwisting van een Aanvraag waarvoor Leverancier niet gekozen is. Discussies hieromtrent met YEOH zijn uitgesloten. Voor zover Leverancier een idee van de identiteit van de Aanvrager zou hebben, zal Leverancier zich ervan onthouden om rechtstreeks contact met Aanvrager op te nemen teneinde de afwijzing van Leverancier ter discussie te stellen.

 

 • Aanvragers wordt de gelegenheid geboden om op de Website een recensie inzake een Leverancier te plaatsen waarmee een Aanvrager een Overeenkomst heeft gesloten. Aanvrager plaatst recensies uitsluitend op basis van ervaringen die hem zelf bekend zijn en in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Aanvrager zal zich bij het plaatsen van een recensie onthouden van onnodig grievende of belastende danwel vulgaire of aanstootgevende bewoordingen. Recensies dienen niet te worden benut als eerste communicatiemiddel inzake ontevredenheid van een Aanvrager inzake een Leverancier. In geval van ontevredenheid over een bepaalde Leverancier, dient Aanvrager altijd eerst contact met Leverancier op te nemen waarbij deze een redelijke responstermijn wordt gegund. YEOH kan een Aanvrager zonodig vragen om bewijs hiervan. De inhoud van recensies, de eventuele verificatie, rectificatie of verwijdering daarvan en communicatie in verband hiermee, zijn ter uitsluitende beoordeling van YEOH en onderworpen aan het initiatief van YEOH.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

YEOH aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Aanvragers voor welke schade dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot schade wegens onvolledige en niet tijdige naleving van de Overeenkomst door Leverancier of tijdens het Evenement door Leverancier aan Aanvrager berokkende schade.

Artikel 10 – Het intrekken van een Aanvraag

Het intrekken van een Aanvraag kan tot het moment dat Aanvrager offertes van Leverancier ontvangt. Een intrekking kan per email verzonden worden naar info@yeoh.nl.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met YEOH is Nederlands recht van toepassing.

 

 • De rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen YEOH en een Leverancier ontstaan. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

 

Advies inzake uw offerte?
Offerte checker
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen