Organiseer zelf uw evenement in drie eenvoudige stappen
 • Maak keuze welke hulp u zoekt
 • Specificeer uw aanvraag
 • Ontvang kosteloos 3 vrijblijvende offertes op maat
Meer advies? Bel gerust

Algemene Voorwaarden YEOH – Leveranciers

Artikel 1 – Definities

 • Aanbrengfee: de vergoeding die Leverancier verschuldigd is aan YEOH in verband met een tot stand gekomen Overeenkomst;
 • Aanvraag: een aanvraag voor het verstrekken van concrete cateringdiensten en/of -producten en/of daaraan gerelateerde of voor een evenement benodigde diensten en/of producten, geplaatst door een Aanvrager welke aanvraag via de Website wordt ontvangen door YEOH;
 • Aanvrager(s): natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst of product van één of meerdere van de bij YEOH ingeschreven Leveranciers en daartoe zijn of haar wensen bij YEOH indient met het doel gerichte offertes te ontvangen van Leveranciers;
 • Leverancier(s): leveranciers van cateringdiensten en/of -producten en/of daaraan gerelateerde of voor een evenement benodigde diensten en/of producten die zich bij YEOH hebben ingeschreven en Aanvragen voor het verstrekken van cateringdiensten en/of –producten en/of daaraan gerelateerde of voor een evenement benodigde diensten en/of producten wensen te ontvangen;
 • Evenement: het evenement waarvoor de Aanvrager een Aanvraag tot het leveren van cateringdiensten en/of -producten en/of daaraan gerelateerde of voor een evenement benodigde diensten en/of producten heeft gedaan;
 • Overeenkomst: de tussen een Leverancier en een Aanvrager te sluiten overeenkomst;
 • Website: yeoh.nl
 • YEOH: de onderneming die is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61077534 en die zich richt op het op transparante wijze bij elkaar brengen van vraag en aanbod inzake cateringdiensten en/of -producten en/of daaraan gerelateerde of voor een evenement benodigde diensten en/of producten, in de breedste zin van het woord;
 • YEOH Manager: een door Aanvrager van YEOH in te huren medewerker die als manager toezicht houdt op de juiste naleving van de Overeenkomst die ten grondslag ligt aan het Evenement.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen YEOH en Leveranciers. YEOH accepteert geen algemene voorwaarden van zijn Leveranciers tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3 – De overeenkomst tussen YEOH en Leverancier

 • Een Leverancier, zijnde een natuurlijke en/of rechtspersoon, kan zich bij YEOH als Leverancier inschrijven via de url https://www.yeoh.nl/registreer-leverancier . Door zich in te schrijven gaat Leverancier akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

 • YEOH streeft ernaar om uitsluitend met kundige Leveranciers samen te werken die kwaliteit en een tevreden klant hoog in het vaandel hebben staan. Na inschrijving wordt een Leverancier in beginsel opgenomen in het register van YEOH van beschikbare Leveranciers maar YEOH behoudt zich een toets tegen voornoemde uitgangspunten voor. Iedere Leverancier verschaft ten minste de volgende informatie:
 • bedrijfsnaam;
 • inschrijfnummer handelsregister;
 • naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon;
 • duidelijke omschrijving te leveren diensten en/of producten.

 

 • Het staat YEOH vrij om een inschrijving te weigeren zonder opgave van redenen. Binnen vijf werkdagen na inschrijving ontvangt Leverancier bericht van YEOH of de inschrijving is geaccepteerd of niet. Ingeschreven Leveranciers verschijnen niet op de Website, maar zijn uitsluitend opgenomen in het niet openbare register van YEOH.

 

Artikel 4 – Ontvangst van Aanvragen

 • YEOH leidt Aanvragen door naar Leveranciers voor zover (een onderdeel van) een Aanvraag correspondeert met categorieën waarvoor Leverancier zich bij YEOH heeft ingeschreven. Aldus doorgeleide Aanvragen bevatten de locatie van het Evenement waarop de Aanvraag ziet maar geen verdere rechtstreekse contactgegevens van de Aanvrager.

 

 • Leveranciers kunnen reageren op een Aanvraag door het uitbrengen van een offerte. Offertes worden uitgebracht aan YEOH. Leveranciers verplichten zich zo compleet mogelijk op een Aanvraag te reageren en alle prijscomponenten zo duidelijk mogelijk te benoemen. Er dient voorkomen te worden dat een Aanvrager achteraf met onverwachte kosten wordt geconfronteerd. Offertes kunnen uitgebracht worden in de eigen huisstijl van Leverancier. Leverancier is in geen enkel geval gerechtigd tot een vergoeding in verband met het uitbrengen van een offerte, noch van YEOH noch van Aanvrager en ongeacht of een offerte tot een Overeenkomst tussen Aanvrager aan Leverancier leidt.

 

 • YEOH streeft ernaar een Aanvrager drie tot vijf offertes te kunnen voorleggen. Indien YEOH niet binnen vijf werkdagen een offerte ontvangt nadat een Aanvraag aan een Leverancier is verzonden, gaat YEOH ervan uit dat Leverancier geen offerte voor de betreffende Aanvraag uit wil brengen. YEOH is vrij om Leverancier dan niet verder te betrekken bij de betreffende Aanvraag en desgewenst een andere Leverancier te benaderen met het verzoek om een offerte uit te brengen.

 

 • Voor zover YEOH enige adviezen aan Leverancier verstrekt in verband met een op te stellen offerte, doet YEOH dit naar beste inzicht, maar geheel vrijblijvend. Het al dan niet opvolgen van adviezen en de gevolgen daarvan zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van Leverancier.

 

 • YEOH leidt verkregen offertes door naar de Aanvrager. Aanvrager geeft voorts aan YEOH aan in welke Leverancier Aanvrager geïnteresseerd is. YEOH zal deze interesse van Aanvrager kenbaar maken aan Leverancier en Leverancier de rechtstreekse contactgegevens van Aanvrager verstrekken. Aanvrager en Leverancier kunnen voorts een rechtstreekse Overeenkomst sluiten. YEOH is hier uitdrukkelijk geen partij bij. Leverancier dient – naast de prijs – zelf over alle voor het Evenement relevante aspecten met Aanvrager tot overeenstemming te komen, zoals (maar niet beperkt tot) toegankelijkheid van de locatie van het Evenement, parkeergelegenheid, aanwezigheid van voorzieningen voor gas, water en elektra, laad- en losmogelijkheden, veiligheidsaspecten en eventuele benodigde vergunningen. Aanvragers en Leveranciers worden geacht zelf bekend te zijn met de voor het Evenement relevante wet- en regelgeving. Indien Leverancier algemene voorwaarden jegens Aanvrager wenst te hanteren, is Leverancier verantwoordelijk voor het op de juiste wijze van toepassing verklaren hiervan jegens Aanvrager.

 

 • Leverancier informeert YEOH binnen drie werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst met een Aanvrager over de tot stand gekomen overeenkomst door:

 

 • het per email verstrekken aan YEOH van de door zowel Aanvrager als Leverancier getekende Overeenkomst of
 • het per email doorsturen van de email conversatie tussen Aanvrager en Leverancier waaruit het akkoord van Aanvrager op de Overeenkomst blijkt. De Overeenkomst dient ten minste informatie te bevatten inzake:
 • De door Leverancier te leveren diensten en/of producten;
 • De datum en locatie van het Evenement;
 • De door Aanvrager aan Leverancier verschuldigde prijs.

 

 • YEOH zal de gegevens van Aanvragers enkel aan haar Leveranciers bekend maken nadat een Aanvrager heeft aangegeven interesse te hebben in de offerte van één bepaalde Leverancier. De Aanvrager verleent hiervoor toestemming. Leveranciers verplichten zich om deze gegevens alleen te gebruiken voor de behandeling van de Aanvraag en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die Aanvrager aan de Leverancier verstrekt. Het is Leverancier niet toegestaan om een Aanvraag door te sturen naar derden of door te verkopen aan derden. Leverancier committeert zich alle toepasselijke wetgeving na te leven, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het spamverbod uit de Telecommunicatiewet. Indien Leverancier de bepalingen uit dit artikel schendt, is Leverancier een onmiddellijke opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete ter hoogte van EUR 25.000 verschuldigd ter vermeerderen met een boete van EUR 250 voor elke dag dat de overtreding voortduurt en al heeft geduurd, onverminderd het recht van YEOH om haar daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

Artikel 5 – Geen garanties

 • De overeenkomst tussen YEOH en een Leverancier is voor wat betreft de verplichtingen van YEOH een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van YEOH. YEOH kan geen minimum aantal Aanvragen garanderen dat Leverancier zal ontvangen van YEOH en/of dat dit uitsluitend voor Leverancier relevante Aanvragen betreffen. YEOH stuurt een Aanvraag naar meerdere Leveranciers zodat een Aanvrager keuze heeft en verschillende Leveranciers kan vergelijken. YEOH kan op geen enkele wijze garanderen dat een Aanvrager uiteindelijk de producten en/of diensten van een Leverancier die een offerte uitbrengt af wil nemen, óók niet indien een Aanvrager al heeft aangegeven in beginsel geïnteresseerd te zijn in de offerte van één bepaalde Leverancier en de betreffende Leverancier en Aanvrager reeds rechtstreeks contact hebben.

 

 • YEOH kan niet garanderen dat er altijd contact tot stand komt met een Aanvrager van wie Leverancier de contactgegevens heeft verkregen omdat het de keuze van Aanvrager is om al dan niet met een Leverancier die een poging tot contact onderneemt in contact te treden.

Artikel 6 – Aanbrengfee

 • Leverancier is over het totaalbedrag van elke Overeenkomst die tussen Leverancier en Aanvrager tot stand komt de Aanbrengfee verschuldigd. De Aanbrengfee bedraagt tien procent (10 %) exclusief BTW van het totaalbedrag van de Overeenkomst exclusief BTW. Indien een Leverancier in verband met eenzelfde Evenement meerdere Overeenkomsten sluit, is Leverancier over het totaal van deze Overeenkomsten de vergoeding van tien procent (10 %) verschuldigd. Voor zover de Leverancier een cateraar is, wordt de Aanbrengfee slechts berekend over de kostencomponent “food & beverage”, ofwel spijzen en dranken, uit de Overeenkomst. YEOH verstuurt de factuur voor de Aanbrengfee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de Overeenkomst(en) als bedoeld in artikel 4.5. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 

 • Indien de Aanbrengfee op grond van het vorige artikel er toe zou leiden dat:

 

 • Leverancier geen aantoonbare winstmarge meer heeft op de Overeenkomst; of
 • De Aanbrengfee boven € 1.500 euro uitkomt,

kan Leverancier in overleg kan treden met YEOH met als doel een mogelijke aanpassing van de Aanbrengfee; een en ander ter uitsluitende discretie van YEOH.

 

 • De Aanbrengfee is verschuldigd, ongeacht het feit of door Aanvrager de facturen van Leverancier zijn of zullen worden voldaan. Wanbetaling door Aanvrager of de aankondiging daarvan door Aanvrager kunnen nooit leiden tot enig opschortings-, verrekenings-, verminderings- of restitutierecht van Leverancier richting YEOH. Het voorgaande geldt ongeacht de oorzaak van de wanbetaling door Aanvrager, inclusief maar niet beperkt tot ontevredenheid van Aanvrager die zijn oorzaak vindt in verband met conform artikel 7 door medewerker(s) van YEOH tijdens het Evenement geleverde diensten.

 

 • De Aanbrengfee is verschuldigd, ongeacht het feit dat Leverancier en Aanvrager reeds met elkaar bekend blijken te zijn. Indien Leverancier vermoedt dat YEOH hem een Aanvraag voorlegt van een Aanvrager waarmee Leverancier reeds bekend is en/of Leverancier door deze Aanvrager zelf al eerder rechtstreeks is benaderd, dan heeft Leverancier de keuze om af te zien van het uitbrengen van een offerte aan YEOH en desgewenst zelf rechtstreeks een offerte aan Aanvrager uit te brengen. Dit is de enige wijze waarop Leverancier kan voorkomen dat hij de Aanbrengfee jegens YEOH verschuldigd wordt.

 

 • Het businessmodel van YEOH is gestoeld op de ontvangst van de Aanbrengfees. Het is niet toegestaan dat Leverancier en Aanvrager rechtstreeks proberen te contracteren teneinde de Aanbrengfee te omzeilen. YEOH behoudt zich derhalve het recht voor om op de datum van een gepland Evenement, ter plaatse te komen kijken en bij Aanvrager, bezoekers en/of andere aanwezige partijen navraag te doen. Indien YEOH vast moet stellen dat Leverancier geen of geen volledige opgave van de Overeenkomst(en) heeft gedaan, wordt Leverancier (alsnog) bij wijze van Aanbrengfee dertig procent (30 %) in plaats van tien procent (10 %) van het totaal van de daadwerkelijke Overeenkomst(en) verschuldigd aan YEOH. De vaststelling hiervan is ter uitsluitende discretie van YEOH.

Artikel 7 – Inzet YEOH Manager

 • Een Aanvrager kan een YEOH Manager betrekken die toeziet op de naleving van de tussen Aanvrager en Leverancier gesloten overeenkomst met als doel de Aanvrager de rol van supervisor/coördinator uit handen te nemen. Leverancier verstrekt de YEOH Manager alle informatie waar hij redelijkerwijs om vraagt. Zonodig kan de YEOH Manager voorafgaand aan of tijdens het Evenement sturing geven om de juiste naleving van de Overeenkomst te verzekeren. Leverancier accepteert dat de YEOH Manager aan Leverancier en/of diens medewerkers instructies kan geven in verband met het realiseren van voornoemd doel. Leverancier onthoudt zich ervan om met de YEOH Manager op welke wijze dan ook in discussie te treden.

 

 • Indien Leverancier van een YEOH Manager gebruik wil maken, dient Leverancier zich te registreren als Aanvrager.

Artikel 8 – Betaling

Als betaling van een factuur niet binnen de op de factuur vermelde termijn verloopt, kan YEOH maatregelen ter incassering van zijn vordering nemen. Alsdan wordt Leverancier alle door YEOH te maken kosten ter incassering van haar vordering verschuldigd, in en buiten rechte, met een minimum van EUR 150, vermeerderd met de wettelijke handelsrente, en onverminderd de verplichting van Leverancier tot betaling van de oorspronkelijke hoofdsom.

Artikel 9 – Feedback en recensies

 • Indien een Leverancier niet gekozen wordt door een Aanvrager, kan Leverancier YEOH om feedback verzoeken. YEOH zal hiertoe contact opnemen met Aanvrager. YEOH streeft ernaar feedback zo gedetailleerd mogelijk te verstrekken, maar kan feedback van een bepaalde minimale omvang niet garanderen omdat YEOH daarvoor afhankelijk is van de medewerking van Aanvrager.

 

 • Feedback wordt tegen betaling verstrekt. YEOH geeft hiervoor vóóraf een prijsopgave aan Leverancier af. Indien Leverancier hiermee akkoord gaat, verstrekt YEOH de feedback na ontvangst van de voor de feedback overeengekomen prijs. Feedback kan op verzoek schriftelijk worden verstrekt. Indien Leverancier dit wenst, dient dit vooraf te worden aangegeven zodat de prijsopgave hier op af kan worden gestemd.

 

 • Ontvangen feedback kan nooit reden zijn voor enige betwisting van een Aanvraag waarvoor Leverancier niet gekozen is. Discussies hieromtrent met YEOH zijn uitgesloten. Voor zover Leverancier een idee van de identiteit van de Aanvrager zou hebben, zal Leverancier zich ervan onthouden om rechtstreeks contact met Aanvrager op te nemen teneinde de afwijzing van Leverancier ter discussie te stellen.

 

 • Aanvragers wordt de gelegenheid geboden om op de Website een recensie inzake een Leverancier te plaatsen waarmee een Aanvrager een Overeenkomst heeft gesloten. De inhoud van recensies, de eventuele verificatie, rectificatie of verwijdering daarvan en communicatie in verband hiermee, zijn ter uitsluitende beoordeling van YEOH en onderworpen aan het initiatief van YEOH. Indien een Leverancier op een recensie wenst te reageren, zal Leverancier dit uitsluitend via YEOH doen. Leverancier zal zich onthouden van elk rechtstreeks contact met een Aanvrager naar aanleiding van een geplaatste recensie.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

YEOH aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens haar Leveranciers voor welke schade dan ook, waaronder (maar niet beperkt tot) schade wegens annulering van het Evenement door Aanvrager, tijdens het Evenement aan Leverancier berokkende schade of in verband met wanbetaling door Aanvrager onder de Overeenkomst.

Artikel 11 – Het beëindigen van een overeenkomst tussen YEOH en een Leverancier

 • Opzegging van de inschrijving bij YEOH door een Leverancier dient schriftelijk te geschieden en kan op ieder moment. Een opzegging kan per email verzonden worden naar info@yeoh.nl.

 

 • YEOH behoudt zich het recht voor om een inschrijving van een Leverancier per direct en zonder opgave van redenen te beëindigen. YEOH is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van YEOH.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met YEOH is Nederlands recht van toepassing.

 

 • De rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen YEOH en een Leverancier ontstaan. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

 

 

Advies inzake uw offerte?
Offerte checker
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen